Regulamin

 1. Regulamin Studenckiego Turnieju Negocjacyjnego 2018/2019
  • Organizatorzy
  1. Organizatorem głównym Studenckiego Turnieju Negocjacyjnego 2018/2019 (dalej „STN”) jest Studenckie Koło Naukowe „Negocjator” działające przy Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Budynek Główny, pokój 064 (dalej „Główny Organizator”).
  2. Organizatorami etapów lokalnych (dalej „Etap I”) STN są:

  2.1 w Krakowie – Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,

  2.2 w Poznaniu – Koło Naukowe „Synergy Group”, Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

  2.3 w Warszawie – Koło Naukowe Mediacji, Negocjacji i Arbitrażu “KoMiN”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

  2.4 we Wrocławiu – Niemcoznawcze Koło Naukowe „Partner” oraz Studenckie Koło Przedsiębiorczości Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,

  2.5 w Gdańsku – Klub Debat Oksfordzkich „Ars Bene Dicendi”,

  2.6 w Lublinie – Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji „KMiN”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

  2.7  w Katowicach- Koło Naukowe Human Resource Development, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

  • Zasady uczestnictwa
  1. STN organizowany jest dla osób, które w chwili kwalifikacji nie ukończyły 26 lat, oraz posiadają aktywny status studenta dowolnej polskiej uczelni. W przypadku obcokrajowców, studiujących na polskiej uczelni, wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie negocjacji.
  2. Konsekwencją naruszenia pkt 1 przez członka drużyny jest jego dyskwalifikacja i konieczność udziału reszty drużyny posiadającej ważne legitymacje w zmniejszonym składzie (min. 2 osoby). W przypadku złamania zasad przez więcej niż jednego członka drużyny zostaje ona zdyskwalifikowana.
  3. Uczestnicy biorą udział w STN w trzyosobowych drużynach. Jeden uczestnik może być członkiem tylko jednej drużyny.
  4. W wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzyskaniu zgody Głównego Organizatora, dopuszcza się w Etapie I możliwość udziału dwuosobowej drużyny. W przypadku awansu do Finału drużyna jest zobowiązana do znalezienia jeszcze jednej osoby, w przeciwnym wypadku drużynie grozi wykluczenie, a jej miejsce zajmie kolejna w rankingu punktów drużyna.
  5. Drużyny zgłaszają swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy, do którego link zamieszczony będzie na stronie internetowej: stn.negocjator.pl oraz na odpowiednich „wydarzeniach” na Facebooku, organizowanych przez organizatorów lokalnych i na Fanpage’u turnieju STN na Facebooku.
  6. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 1. marca 2019, do godz. 24:00.
  7. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych zgłoszeń, do udziału w STN w każdym z miast, w których będzie przeprowadzany Etap I, tj.: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Katowicach i Gdańsku, wybranych zostanie do 12 drużyn (razem maksymalnie 84 drużyny).
  8. Każda z drużyn biorących udział w STN reprezentować będzie jedną, konkretną uczelnię wymienioną przez drużynę w formularzu w rubryce: „reprezentowana uczelnia” (2 z 3 członków drużyny powinno posiadać ważną legitymację reprezentowanej uczelni, w przypadku uczestników z 3 różnych uczelni – przynajmniej 1 osoba).
  9. Po oficjalnym ogłoszeniu listy uczestników dopuszczonych do każdego etapu STN skład drużyny nie powinien ulegać zmianie. Skład drużyny może ulec zmianie wyłącznie z powodu zasadniczej zmiany okoliczności. Takie przypadki należy zgłaszać bezpośrednio Głównemu Organizatorowi, do którego należeć będzie ostateczna decyzja o możliwości zmiany składu drużyny.
  10. W dowolnym etapie STN każdy jego uczestnik musi mieć przy sobie swoją ważną legitymację studencką.
  11. Drużyny, które pomyślnie przeszły etap weryfikacji formularza zgłoszeniowego dostają potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową oraz telefoniczną do godziny 21:00 2. marca 2019 r.

   

  • System rozgrywek

  ETAP I (ELIMINACJE)

  1. Etap I rozgrywany jest jednocześnie w 7 miastach wymienionych w §2, pkt 6.
  2. Etap I jest jednodniowy i odbywa się 7 marca 2019r.
  3. Etap I STN składa się z 2 rund negocjacyjnych. Wszystkie rundy odbędą się w języku polskim.
  4. Każda runda STN polega na rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych zawartych w scenariuszach negocjacyjnych przygotowanych przez obecnych i byłych członków SKN Negocjator na potrzeby STN.
  5. Ocenie podlega protokół złożony przez negocjujące drużyny, które swoim podpisem wyrażają zgodę na zapisane ustalenia. W sytuacji, w której strony negocjacji nie osiągną porozumienia i nie podpiszą protokołu drużynom przyznawane są punkty uwzględnione w planie scenariusza. Protokół podpisany lub nie należy złożyć przed upływem wyznaczonego czasu, a wszelkie odstępstwa wiążą się z przyznaniem 0 punktów za daną rundę negocjacyjną.
  6. Osoba nadzorująca przebieg negocjacji podczas rundy, zwana „Stolikowym”, nie jest odpowiedzialna merytoryczne ustalenia negocjujących drużyn oraz ich zgodność z wcześniejszymi negocjacjami. Pełni rolę o charakterze organizacyjnym, przede wszystkim odmierza czas, odbiera protokół oraz dystrybuuje dodatkowe materiały (jeżeli przewidziane są w scenariuszu negocjacyjnym). Wszelkie wątpliwości i spory rozwiązują osoby upoważnione przez Organizatora Głównego.
  7. Do Finału STN awansuje 16 drużyn. Z każdego miasta do Finału awansują bezpośrednio 2 drużyny, które w trakcie 2 rund negocjacyjnych zdobędą łącznie najwięcej punktów oraz 2 drużyny dodatkowe tzw. „lucky losers”.
  8. Drużyny „lucky losers” zostaną wyłonione spośród wszystkich drużyn biorących udział w Etapie I turnieju, po porównaniu sumy zdobytych przez nie punktów w trakcie wszystkich rund negocjacji. Dodatkowe 2 drużyny zostaną wybrane po zakończeniu rund kwalifikacyjnych w każdym z miast, a ich lista zostanie opublikowana na Fanpage’u STN na Facebooku oraz stronie internetowej turnieju dn. 9 marca 2019 roku.
  9. Punkty będą przyznawane według wcześniej przygotowanego klucza za osiągnięcie ściśle mierzalnych rezultatów opisanych w scenariuszu.
  10. Wyniki zostaną ogłoszone przez właściwego organizatora lokalnego 7 marca 2019r.
  11. Drużyny zakwalifikowane do udziału w Finale są zobowiązane do uczestnictwa w Finale STN.
  12. W przypadku rezygnacji drużyny zakwalifikowanej do finału, jej miejsce zajmuje kolejna drużyna w rankingu punktowym.

  FINAŁ

  1. Finał STN rozgrywany jest w Warszawie.
  2. Finał STN jest dwudniowy i odbywa się w dn. 30 i 31 marca 2019r.
  3. Finał STN składa się z 4 rund negocjacyjnych. Jedna z rund odbędzie się w języku angielskim, trzy pozostałe w języku polskim. Wymaga się, by uczestnicy posiadali znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie negocjacji.
  4. Każda runda STN polega na rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych zawartych w scenariuszach negocjacyjnych przygotowanych na potrzeby STN przez obecnych i byłych członków SKN Negocjator.
  5. Zwycięzcą Finału zostanie drużyna, która w trakcie 4 rund negocjacyjnych zdobędzie najwięcej punktów.
  6. Punkty są przyznawane według wcześniej ustalonego klucza za osiągnięcie opisanych w scenariuszu rezultatów oraz przez ekspertów zewnętrznych – przedstawicieli partnerów merytorycznych STN, za styl negocjacji. Stosunek wag poszczególnych kryteriów wynosi: 66,67% – rezultaty negocjacyjne, 33,33% – styl negocjacji.
  7. Wyniki zostaną ogłoszone przez Głównego Organizatora w dniu 31 marca 2019 r.

   

  • Nagrody
  1. 3 drużyny, które po 4 rundach negocjacji podczas Finału STN uzyskają najwięcej punktów, otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  2. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w STN zostaje jednocześnie reprezentantem Polski w The Warsaw Negotiation Round – międzynarodowym turnieju negocjacyjnym organizowanym pod koniec kwietnia 2019 r. przez Studenckie Koło Naukowe Negocjator. W przypadku rezygnacji zwycięskiej drużyny, jej miejsce zajmie kolejna drużyna w rankingu punktowym.

   

  • Postanowienia końcowe
  1. Udział drużyny w STN 2018/19 oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem określającym reguły STN 2018/19.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wszystkich etapów STN 2018/19.
  3. Główny Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji wyjątkowej, tylko i wyłącznie po uprzedniej konsultacji z organizatorami lokalnymi.
  4. Każdy Uczestnik zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne fotografii i materiałów audiowizualnych promujących STN, na których będzie występował jego wizerunek. Uczestnicy udzielają Głównemu Organizatorowi nieodwołalnego, nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas wszystkich etapów STN, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Powyższa zgoda obejmuje zarówno wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę jak i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celach promocji STN obecnie i w przyszłości.
  5. O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyduje Główny Organizator.
  6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych i teleadresowych w formularzu udostępnionym na stronie internetowej stn.negocjator.pl . Uczestnik pod rygorem wykluczenia z udziału w STN zaświadcza, że podane przez niego dane osobowe i teleadresowe są zgodne ze stanem faktycznym.
  7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Uczestnik ma prawo żądania usunięcia swoich danych z bazy, jednak może to skutkować usunięciem z STN-u
  8. Administratorem danych osobowych i teleadresowych jest Główny Organizator. Dane osobowe i teleadresowe Uczestników będą wykorzystywane do ewidencji osób biorących udział w STN oraz w celach statystycznych.
  9. Dane osobowe (i teleadresowe) Uczestników Finału mogą być przekazane strategicznym sponsorom STN (dalej Sponsorzy Strategiczni), którzy zostaną wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Sponsorzy Strategiczni wykorzystają te dane wyłącznie do celów  marketingowych i na potrzeby ewentualnego procesu rekrutacji.
  10. Dane osobowe i teleadresowe będą przetwarzane przez Głównego Organizatora i Sponsorów Strategicznych zgodnie z przepisami prawa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1182).
  11. Uczestnicy turnieju ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywać się będą wszystkie etapy STN.
  12. Wszelkie pytania i zastrzeżenia odnośnie Regulaminu należy kierować do Głównego Organizatora. Oficjalnych wyjaśnień dotyczących treści Regulaminu może udzielać wyłącznie Główny Organizator.
  13. Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w gestii Głównego Organizatora.
  14. Załącznik nr 1 zostanie opublikowany w momencie oficjalnego ogłoszenia Sponsorów Strategicznych na Fanpage’u STN na Facebooku oraz na stronie internetowej stn.negocjator.pl. W przypadku braku Sponsorów Strategicznych traci moc obowiązującą przepis §5 pkt 9.
  15. Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, organizatorów etapów lokalnych i Głównego Organizatora. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.

   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *